15Th4/24
IMG_20240418_203140

LIÊN ĐỘI THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG; PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT “PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY” NĂM 2024

LIÊN ĐỘI THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG; PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY;