Ban chấp hành Công Đoàn THCS Trịnh Hoài Đức:

– Chủ tịch công đoàn trường: TRƯƠNG LỆ NGỌC

– Phó chủ tịch công đoàn: Văn Thị Mỹ Tú

– Các ủy viên:

+ Phan Nguyễn Đình Nhân

+ Trầm Thị Mỹ Linh

+ Nguyễn Văn Thăng

– TBTTND: Bùi Thị Tuyền Ngân