1/ MÔN SỬ 9:

Tài liệu bài 26-34

2/ MÔN THỂ DỤC 9:

a) Dành cho nam:
Bài TDPTC9( nam)(Tiết1: Nhịp 1-19)

Bài TDPTC9( nam) ( Tiết 2 Ôn: nhịp 1-19; Học: 20-37)

Bài TDPTC9( nam) ( Tiết 3 Ôn: nhịp 1-37; Học: 38-45)

b) Dành cho nữ:
Bài TDPTC9( nữ) (Tiết 1: Nhịp 1-18)

Bài TDPTC9 (nữ) ( Tiết 2 Ôn: nhịp 1-18; Học: 19-35)

Bài TDPTC9 (nữ) (Tiết 3: nhịp 36-45)