TT HỌ VÀ TÊN Nữ Ngày
tháng
năm
sanh
NGÀY VÀO ĐẢNG Chức vụ
Dự bị Chính thức
1 Phạm Văn Long 8/6/1961 21/11/1999 21/11/2000 Bí thư
2 Đỗ Minh Thành 10/23/1970 3/7/2014 3/7/2015 Phó Bí thư
3 Đặng Thị Hồng Lệ x 11/1/1968 3/1/2003 3/1/2004 Chi ủy viên
4 Nguyễn Văn Thăng 10/15/1985 7/6/2010 7/6/2011 Chi ủy viên
5 Nguyễn Quốc Dũng 2/26/1981 7/14/2010 7/14/2011 Chi ủy viên