HỌC SINH THI NHẢY HIỆN ĐẠI Ở HỘI TRẠI

 

CÁC CHI ĐỘI THI NHẢY HIỆN ĐẠI VÀ THỜI TRANG GIẤY

Chi đội 9a2

Chi đội 9a3